Новини

Дежурни телефонни номера на 02.05.2024 (четвъртък)
29.04.2024

Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София 02 май 2024 г. /четвъртък/ е обявен за неприсъствен. По тази причина достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера: ...


Репортаж на БНТ отрази АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
28.03.2024

За свой репортаж, Българската национална телевизия посети общинска администрация "Аксаково", където успешно е внедрена платформата АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

https://bnt.bg/news/socialni-uslugi-na-edno-gishe-v363697-327200news.htmlЧестита Баба Марта - живи, здрави, румени и засмени!
01.03.2024


Платформа АКСТЪР ИНТЕЛЕКТ

Нови функции в АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
01.02.2024

Уважаеми колеги,

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 24.01.2024 г. Ви информираме, че са добавени следните нови функции в системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 • Автоматично публикуване на дневния ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него в съответствие с изискванията на чл.27.ал.1а.
 • Създава се публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях в съответствие с изискванията на чл. 28 ал.4 и информацията от него се публикува автоматично.
 • Автоматично публикуване на протокола от заседанията на общинския съвет
 • Автоматично публикуване на дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината (Чл. 48а. ал.1).
 • Автоматично публикуване на протокола от всяко заседание на комисия (Чл.48а ал.3)
 • Публикуването на посочените по-горе регистри се извършва на страницата на общинския съвет или на страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.
 • Предлага се технология за директно излъчване на заседанията на комисиите и общинския съвет, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница (чл.48 ал.2).
 • Предлага се услугата хостинг на системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за общините, които не разполагат с подходяща хардуерна конфигурация.

Считано от 10.02.2024 г. се приемат записвания за внедряване на новите функции, както и на цялата система АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

 

Екип ОБЩИНСКИ СИСТЕМИ

Софтуерна група АКСТЪР


Информация във връзка с писмо МЕУ-20848/14.12.2023г. (актуализиран Национален план за въвеждане на еврото)
19.12.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо МЕУ 20848/14.12.2023 г., относно „Предприемане на действия от административните органи по адаптиране на информационните им системи във връзка с въвеждането на еврото, съгласно актуализирания Национален план за въвеждане на еврото в Република България, приет с РМС № 797 от 13 ноември 2023 г.“ и изискването да се планират разходите за програмно осигуряване в бюджетната 2024 г., Ви информираме, че следните продукти от фамилията АКСТЪР ще претърпят описаните по-долу промени в ценообразуването:

 • АКСТЪР НАЕМИ
 • АКСТЪР КАСА
 • АКСТЪР ТЪРГОВИЯ
 • АКСТЪР УЕБ КАСА
 • АКСТЪР е-ПЛАЩАНЕ
 • АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
 • АКСТЪР ФУК
 • АКСТЪР ДОГОВОРИ
 • АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ
 • АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 • АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Новите цени ще включват актуализация на продуктите във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България и ще се образуват по следните правила:

 1. Отпадат отстъпките за администрациите, които получават такива, за версиите на продуктите до 2023 г.
 2. Считано от 1.03.2024 г. се повишава основната цена на гаранционното обслужване на всеки от продуктите с 10 % .

 

С Уважение

Екип „ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ“

Софтуерна група АКСТЪР


Препоръки по писмо № МЕУ-19626/24.11.2023 за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868
19.12.2023
Уважаеми колеги, Във връзка с Ваши запитвания по  писмо № МЕУ-19626/24.11.2023 г., за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868 относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните), можем да коментираме следното    1. Писмото изисква в срок до 15.01.2024 г. администрациите: Да попълнят въпросник, обхващащ всички данни на администрация в изпратения с писмото формат (Приложение № 2 към писмото); Да създадат изчерпателен списък с данните, които администрацията притежава и ще предоставя срещу заплащане, размерът на техните такси и уточнение дали заплащането е до или над пределните разходи за събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението им под формата на файл...